Spelarlicens

Spelare ska fr.o.m det licensår han/hon fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderföreningen) för att få representera densamma i bindande match. För spelare som fyller 15 år under perioden 1 januari-31 mars gäller att licens erfordras först fr.o.m den 1 april samma år. Licensen innebär samtidigt att spelaren är försäkrad under sin fotbollsutövning i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser. Förening ska, vid förstagångslicensiering av spelaren, inhämta spelarens skriftliga medgivande. Medgivande ska, för att vara giltigt, också innehålla vårdnadshavarens underskrift (gäller omyndig spelare). Medgivandet ska förvaras hos föreningen och, vid anmodan, insändas till SvFF.

Förstagångslicensiering av spelare ska alltid ha skett innan spelaren deltar i sin första bindande match för moderföreningen kommande licensår d.v.s den 1 april eller senare. Underlåtenhet att inhämta spelarens skriftliga medgivande och vårdnadshavarens underskrift kan medföra att förening åläggs en straffavgift om högst 10.000 kronor.

Spelare får t.o.m det kalenderår han/hon fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. SDF-styrelse får ge dispens från denna bestämmelse om särskilda skäl föreligger.

I och med spelarlicensen är Du som utövare försäkrad i Folksam. Information om försäkringens innehåll hittar du på Folksams hemsida.