Frimånad

Frimånaden för amatörspelare börjar idag.
Under perioden 15 november - 15 december har en amatörfotbollspelare rätt att övergå till en annan förening utan den tidigare föreningens godkännade. Dock är den nya föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den lämnande föreningen. En utredning pågår om tidsperioden ska förlängas med anledning av pandemin. Ett beslut kommer inom kort.

2 kap. – Särskilda bestämmelser om amatörspelare

1 § Förutsättningar för amatörövergång

Amatör får övergå mellan föreningar under eller utanför frimånaden, enligt vad som närmare föreskrivs nedan.

2 § Frimånadsövergång

Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.

3 § Övergång utanför frimånad

Om berörda föreningar är överens får amatör övergå till annan förening utanför frimånaden. Detta inkluderar övergångar där spelare förblir amatör även i den nya föreningen, där professionell spelare blir amatör i den nya föreningen samt i samband med återgång till amatörstatus.

4 § Ogiltig begränsning av frimånadsövergång

Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.

5 § Registrering vid övergång utanför frimånad

Om övergångsanmälan för amatör görs utanför frimånaden och den lämnande föreningen inte har lämnat sitt godkännande registreras spelaren, och blir spelklar, för sin nya förening den 15 november.

På ansökan från spelare får TK meddela undantag från första stycket om övergång sker till följd av att spelaren flyttat på grund av skäl som inte relaterar till spelarens utövande av fotboll samt att det även i övrigt föreligger särskilda skäl för undantag. Om TK inte meddelat beslut inom en vecka från den dag då övergångsanmälan inkom till SvFF ska spelaren, om ansökan bifalls, förklaras omedelbart spelklar för den nya föreningen.

Spelare som meddelats undantag enligt andra stycket, får inte övergå till ytterligare förening förrän tidigast nästföljande frimånad. Om det finns särskilda skäl får dock TK, på ansökan av spelaren, medge tidigare övergång.

6 § Återgång till amatörstatus

Spelare som har registrerats som professionell och som ska genomföra en amatörövergång kan inte återfå sin amatörstatus förrän efter 30 dagar fr.o.m. den dag spelaren spelade sin senaste bindande match som professionell. Spelklarhet utfärdas av SvFF på den dag som skriftligen begärs av föreningen.

Spelarens nya förening ansvarar för att spelaren inte deltar före den tidpunkt som föreskrivs i första stycket.

Professionell spelare återfår automatiskt amatörstatus 12 månader från dagen då spelarens senaste spelaravtal upphörde.

Läs mer om övergångar på Svenskfotboll.se

Frimånaden för futsalspelare är under augusti månad.