Disciplinärenden

Disciplinnämnd (DpN)

Här kommer vi bland annat att publicera information om avstängda spelare.

Kommer en ny funktion där lista publiceras.

 

Regler

Nedan följer en sammanfattad redogörelse för de regler som behandlar bestraffningsärenden och dess handläggning, 14 kapitlet i RF:s stadgar. 

 • Förening
 • Styrelseledamot
 • Enskild medlem
 • Annan som vid idrottsutövning biträder idrottsutövare eller
  idrottsorganisation.

Den så kallade brottskatalogen. Det finns 16 punkter i bestämmelsen och
innefattar alla handlingar som kan bestraffas. Faller den utförda handlingen
inte inom någon punkt kan bestraffning ej ske.

Den mest tillämpade är punkt 7. Den innefattar bl a olika otillbörliga
förseelser mot matchdomare och motspelare.

Bestraffning kan ådömas...

 1. den som underlåtit att inom förelagd tid betala stadgad avgift eller insända föreskriven uppgift eller infordrat utlåtande,
 2. den som anmält sig till deltagande i eller godkänt kallelse till tävling eller uppvisning men utan giltig anledning vägrat fullgöra sina åtaganden eller utan giltiga skäl uteblivit,
 3. den som låtit offentligen tillkännage att i tävling eller uppvisning skulle delta en viss idrottsutövare eller viss förening som därefter uteblivit, fastän vederbörande vid tillkännagivandet känt till att anmälan till deltagande inte förelegat, eller att idrottsutövaren eller föreningen, trots gjord anmälan, inte skulle komma att delta,
 4. den som under avstängning har deltagit i eller försökt delta i tävling eller uppvisning eller har utövat idrottsuppdrag,
 5. den som bryter mot sekretessbestämmelse i RF:s eller DF:s stadgar eller reglementen eller SF:s eller SDF:s stadgar, reglementen eller tävlingsregler,
 6. den som tillåtit avstängd att delta i tävling eller uppvisning eller att utöva idrottsuppdrag, trots att vederbörande kände till avstängningen,
 7. den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, ledare, tränare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter,
 8. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon,
 9. den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda, eller utövat otillbörlig påverkan mot funktionär eller annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller IdrottsAB i eller för vederbörandes idrottsliga verksamhet,
 10. den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för förseelse som är bestraffningsbar enligt dessa stadgar,
 11. den som utbetalt eller låtit utbetala eller mottagit ersättning, vilken är större än vad som är tillåtet enligt de regler som utfärdats av vederbörande SF,
 12. den som i samband med idrottslig verksamhet vid val eller annan utövning av rösträtt otillbörligt inverkat eller försökt inverka på omröstningen, eller som på annat sätt berett sig eller annan, eller
  försökt bereda sig eller annan, otillbörlig förmån,
 13. den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas,
 14. den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs tävlingsregler,
 15. den som inom ramen för idrottslig verksamhet gjort sig skyldig till ekonomisk oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende, 30
 16. den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat vederbörande enligt dessa stadgar eller enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller fattade beslut.

Tillrättavisning ( 4 § )

Böter ( 5 § )

 • förening, maxbelopp 250.000 kr.
 • enskild person, i den utsträckning som SvFF bestämmer.

Diskvalifikation ( 6 § )

- gäller lägst 1 vecka och högst 2 år, alternativt ett visst bestämt antal matcher.
Gäller någon av dessa fyra alternativ,

 1. tävling/uppvisning (fotboll).
 2. utöva uppdrag (fotboll).
 3. tävling/uppvisning/utöva uppdrag (fotboll).
 4. all idrottslig verksamhet inom alla idrotter.

Gestriklands Fotbollförbunds (GFF) disciplinnämnd.
Överklagan sker till Svenska Fotbollförbundet och därefter Riksidrottsnämnden.
Det ges alltså möjlighet att få sitt ärende behandlat i tre instanser.

Anmälan skall ske skriftligen.
Anmälan skall vara undertecknad av anmälaren och innehålla namnet på den
anmälde samt omständigheterna kring den inträffade förseelsen.
Bevisning om sådan finns skall också inges.

 • En ledamot i bestraffningsorganet får inte delta i utredning eller
  handläggning där han själv eller hans förening är part.
 • En ledamot i bestraffningsorganet får inte delta i samma ärende i två
  instanser.
 • En ledamot eller ledamots släktingar får i bestraffningsorganet inte företräda
  part såsom ombud eller som ställföreträdare.
 • En ledamot får inte delta om han av annat skäl kan anses jävig.
  Ledamoten är själv skyldig att anmäla att jäv föreligger.

I huvudsak är handläggningen skriftlig.
Part har alltid rätt att komma in med utredning som den önskar åberopa.
Den anmälde parten måste alltid få rätt att yttra sig.
- observera att det är viktigt att anmäld part svarar personligen.
Part har rätt att anlita ett ombud.
På begäran av part skall muntligt förhör hållas,
- dock ej om det är uppenbart att sådant förhör inte är till nytta för
utredningen.
Protokoll skall föras över vad som förekommit i ärendet.
Handläggningen och meddelande av beslut skall ske med största skyndsamhet.
Bestraffningsorgans sammanträden är inte offentliga.

För beslut i bestraffningsärende hos disciplinnämnden krävs tre ledamöter.

Beslut skall avfattas skriftligen och det skall framgå vilka som deltog i beslutet.
Tydlig anvisning om att beslut kan överklagas och hur.

Vid fällande dom skall anges

 • förseelsen
 • tillämpad bestämmelse
 • påföljd
 • straffsats

Beslut skall inom tre dagar avsändas till

 • parterna
 • den anmäldes förening
 • i vissa fall till överordnat förbund

Alla bestraffningar som beslutas skall registreras av bestraffningsorganet.

Oavsett om part överklagar gäller beslutet, överordnat organ får dock förorda att beslutet inte skall gälla i avvaktan på prövning (inhibition).

 • Anmälaren
 • Bestraffad part
 • Den som av specialförbund fått särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

Överklagande skall ske inom tre veckor från beslutet meddelades.

 • Överprövning (20 §)
 • Efterskänkande av diskvalifikation (21 §)
 • Rättelse av beslut (22 §)