Idrottslyftet

Välkommen till Idrottslyftet 2014

1/1 2014 - 31/12 2014

Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!

"Alla som vill ska få vara med och spela fotboll så länge som möjligt oavsett ambitionsnivå", står det i Fotbollens spela, lek och lär. Alternativa sätt att träna och flexibla tävlingsformer kan innebära att fler ungdomar stannar kvar längre i föreningslivet. Att skapa förutsättningar för spontanfotboll är ett sätt att få fler att spela fotboll på sina egna villkor och när de själva vill. Sådana aktiviteter är ett bra komplement till föreningens organiserade verksamhet.

Ställ också frågan till spelarna om de skulle kunna tänka sig att vara ledare eller domare. Är svaret ja, bör de erbjudas utbildning och stöttning av föreningen. Att få stöd av en mentor, eller att vara en del av ett ledarteam, kan göra det lättare att komma in i ledarrollen. Många av de unga ledare vi har i svensk fotboll är ledare för att "någon frågade"! Var strategiska och ställ åtminstone frågan till de ungdomar som är på väg att sluta som spelare.

Svensk fotboll arbetar utifrån övertygelsen att välutbildade ledare, i väl fungerande föreningar, skapar möjligheter för barn att börja spela fotboll, och att de tycker det är så roligt och utvecklande att de fortsätter. På det sättet skapar fotbollen folkhälsa!

Under Idrottslyftet 2014 prioriterar svensk fotboll

  • förenings- och ledarutveckling
  • satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare

Organisationsledare

En organisationsledare är en ledare som organiserar, utvecklar och leder föreningsarbetet och skapar organisatoriska, ekonomiska och sportsliga förutsättningar för verksamheten. Många barn- och ungdomsledare rekryteras ur föräldragruppen, där det egna barnet och andras barn är drivkraften till att man ställer upp. Vi kan se att det har blivit svårare att rekrytera organisationsledare som brinner för att lägga sin fritid på ideellt föreningsarbete. På sikt krävs det att fler organisationsledare, både kvinnor och män samt personer med invandrarbakgrund, rekryteras. Här behövs speciella satsningar på rekryteringsarbete och utbildning. Idrottens föreningslära (IFL) är en utmärkt kompetensutveckling för organisationsledare.

Tränarutbildningen

Fler engagerade ledare med "rätt" kompetens vet vi är en förutsättning för att barn och ungdomar ska trivas och stanna kvar inom fotbollen. Tränarutbildningens basnivå är grunden för alla som vill bli barn- och ungdomstränare. Den formella tränarutbildningen bör kompletteras med ett lärande i föreningens interna utbildningar.

Föräldragruppen

Svensk fotboll rekryterar de flesta av sina ledare ur föräldragruppen. Men det ska poängteras att övriga föräldrar också är viktiga att nå. Dels kan de vara viktiga resurser i föreningens arbete och dels är de, genom att känna till svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning, förebilder för sina barn. Använd t ex en del av föräldramötena till att utbilda i "vett och etikett för idrottsföräldrar".

Svensk fotbolls spelarutbildningsplan

Under 2013 sjösatte svensk fotboll en ny spelarutbildningsplan. Den beskriver hur svensk fotboll på bästa möjliga sätt kan utveckla välutbildade fotbollsspelare. Grundidén är att genom goda fotbollsmiljöer i föreningarna skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utbilda och utveckla spelare. Men, också ge alla inom fotbollen möjligheten till ett livslångt lärande, en aktiv livsstil och ett liv fyllt av spännande aktiviteter inom och med fotbollen.

Fotboll för alla

Ledarfrågan är avgörande för fotbollens utveckling. Svensk fotboll måste locka fler kvinnor att åta sig ledaruppdrag då männen inte räcker till för såväl herr-, dam-, pojk- som flickfotboll. Att få fler kvinnor att gå tränarutbildningen skulle vara en framgångsfaktor.

Svensk fotboll når procentuellt lika många svenska pojkar som pojkar med annan etnisk bakgrund. Men fotbollen har, precis som andra idrotter, svårare att nå flickor med invandrarbakgrund. Kvinnliga ledarförebilder i en särskild satsning skulle vara positivt, t ex äldre ungdomar med invandrarbakgrund som leder yngre flickor.

Svenska Fotbollförbundet har ingen uttalad strategi för att arbeta med funktionshindrade eftersom Svenska Handikappidrottsförbundet har det ansvaret. Det finns enskilda fotbollsföreningar som erbjuder verksamhet för funktionshindrade. För att leva upp till visionen "fotboll för alla" ska svensk fotboll hjälpa föreningar som är intresserade av att driva sådana satsningar.

Barnrättsperspektivet

Regeringen skriver i sina direktiv att all verksamhet som tilldelas statligt stöd ska utgå från ett barnrättsperspektiv. Detta överensstämmer väl med "Idrotten vill" där det t ex i förordet står: "Barn- och ungdomsidrotten ska utgå från ett uttalat barnrättsperspektiv, med FN:s Barnkonvention som grund." FN:s konvention om barnets rättigheter omfattar barn och ungdomar upp till och med 18 år. I Idrottslyftsverksamheten ska dock samma förhållningssätt tillämpas för hela målgruppen (dvs. upp till 25 år).

"Barn uppskattar och har behov av en positiv idrottsmiljö där de kan känna sig trygga. En miljö där de inte känner rädsla för att få kritik eller blir negativt bedömda för sina prestationer. I det här fallet handlar det lika mycket om tränarens förhållningssätt som lagkamraternas.

Inget barn ska behöva bli diskriminerat på grund av prestationsnivå. Alla ska behandlas lika oavsett mognad. I en positiv idrottsmiljö tas hänsyn till barnets mognad och behov, till exempel känslan av trygghet. I den miljön får barnen också möjlighet att utvecklas både idrottsligt och socialt." (ur Fotbollens spela, lek och lär)

Rekrytera barn och ungdomar genom att ta emot dem på ett bra sätt och erbjud en trygg och stimulerande miljö. Verksamheten ska vara anpassad efter barns förutsättningar och behov och kan t ex bestå av kvartersfotboll, fotbollslekis eller fotbollsskolor. Barn spelar fotboll framför allt för att det är roligt och för gemenskapen med kompisarna i laget.

Beskriv i föreningens ansökan hur det idrottslyft som ni vill genomföra lever upp till Barnrättsperspektivet och riktlinjerna i Fotbollens spela, lek och lär.

Satsningar på förenings-och ledarutveckling ska givetvis blandas med aktiviteter som vänder sig direkt till barn och ungdomar!

Mer information - folder om Idrottslyftet 2014

Anders Nordén 070-270 82 75 anders.norden@fotboll.gastidr.se