Fortsatt främjandeförbud

Enligt 38 § lotterilagen är det inte tillåtet att i förvärvssyfte främja deltagande – dvs. annonsera eller sprida meddelanden – om lotterier som anordnas i utlandet. Det innebär att den massiva annonseringen från utländska spelbolag i svenska medier inte är tillåten.

Lotterilagens regel om främjandeförbud och dess förenlighet med bl.a. EU-rätten har varit föremål för flertal domstolsprövningar, däribland Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 16 mars 2017 mot Svenska Hockeyligan AB. I nämnda dom ansåg förvaltningsrätten att Svenska Hockeyligan, genom att på sin webbplats tillhandahålla klickbara länkar till ett antal utländska spelbolag, agerat i strid med främjandeförbudet. Lotteriinspektionen har därmed haft rättsligt stöd för att utfärda vite mot Svenska Hockeyligan. Ärendet är överklagat. I skrivande stund ligger två ärenden hos Högsta förvaltningsdomstolen, som när de avgörs, troligen blir vägledande i främjandeförbudsfrågan.

Förslag på att stärka främjandeförbudet samt att förbudet inte ska göra någon åtskillnad mellan svenska och utländska lotterier har lämnats över till regeringen i två betänkanden, "Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen" (SOU 2015:34) och "En omreglerad spelmarknad" (SOU 2017:30).

Myndigheten har för avsikt att under 2017 fortsätta att kontrollera att s.k. främjande av utländska spelbolag inte äger rum vid olika idrottsevenemang.

Vid eventuella frågor med anledning av denna information kan Johan Röhr, chefsjurist på Lotteriinspektionen kontaktas. Information om lotterilagen samt domslut och annat intressant material finns att tillgå på www.lotteriinspektionen.se.