Utmärkelser

För ledare verksamma inom Gestrikefotbollen kan föreningen ansöka om utmärkelser från Gestriklands FF, Svenska FF. Angivna kvalificeringsår utgör normalt minimikrav för erhållande av utmärkelse. De högre utmärkelserna utdelas normalt vid förbundens årsmöten, men kan även utdelas vid föreningen eget jubilé eller dylikt.

Gestriklands Fotbollförbund
utdelar utmärkelser till personer och föreningar som erkänsla för mångårigt intresserat och uppoffrande arbete för främjandet av svensk fotbollidrott.

Dessa utmärkelser är:

  • Ledarmedalj i guld
  • Ledarmedalj i silver
  • Spelarmärke
  • Diplom till förening
  • Standar till förening
  • Vas till förening
  • Diplom till ledare
  • Diplom till ungdomsledare

BESTÄMMELSER FÖR ANSÖKAN
LEDARMEDALJ
Utdelas till personer som genom långvarig verksamhet inlagt betydande förtjänster inom fotbollidrotten. Guld efter 25 år resp. silver efter 20 år.

SPELARMÄRKE
Utdelas till:
Herrar som har spelat minst 200 matcher eller medverkat i representationslaget i 10 år i samma förening.
Damer som har spelat minst 150 matcher eller medverkat i representationslaget i 7 år i samma förening.

DIPLOM FÖR FÖRENING
Kan utdelas till förening som tillhört GFF i 10 år.

STANDAR FÖR FÖRENING
Kan utdelas till förening som tillhört GFF i 25 år.

KRISTALLVAS FÖR FÖRENING
Kan utdelas till förening, som varit ansluten till GFF i 40-50-60-70-80-90-100 år etc.

DIPLOMET FÖR LEDARE
Diplomet kan tilldelas person som tillhört styrelse i 10 år, dels annan person, som nedlagt många års, dock minst 10 års betydelsefullt arbete för svensk fotbollidrott (styrelseupp-drag).

DIPLOM FÖR UNGDOMSLEDARE
Diplom för ungdomsledare kan tilldelas person som ägnat sig åt arbetet med ungdomsfotboll under minst 5 år.

NOT. För erhållande av ovannämnda utmärkelser gäller i princip att personen i fråga skall ha varit aktiv någon gång under de senaste fem åren. Vidare skall en tidsintervall mellan de olika utmärkelserna av fem år iakttas.

UTDELNING AV UTMÄRKELSER
Utmärkelserna kan utdelas vid föreningarnas jubileum, höstmöten o dyl.
Ansökan skall vara GFF tillhanda senast 4 veckor före avsedd utdelningsdag.

Svenska Fotbollförbundet

Diplom för
ungd.ledare
för förtjänstfullt arbete i minst 10 år
Diplom för ledare för förtjänstfullt arbete i minst 15 årTD
Förtjänstmedaljen person som tillhört föreningsstyrelse i minst 25 år
Diplom till föreningar förening som tillhört Svenska FF i minst 25 år
Plakett till föreningar förening som tillhört Svenska FF i minst 50 år

Ansökan skall för att kunna behandlas vara inlämnad minst en månad innan dagen för utdelning.